E-shop vyžaduje aby na Vášem prohlížeči byl zapnut Javascript.

Reklamační řád

Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

I. Obecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu.

Prodávající je Nadační fond Mathilda, se sídlem Seifertova 25, 130 00 Praha 3, IČ: 24771422, zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 814 (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

II. Záruční podmínky

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. Pokud při převzetí zboží zjistí vady výrobku je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodejci.

 

III. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Dojde-li k výměně zboží, běží stále původní lhůta (od prvního nákupu zboží). Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

IV. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží jakoukoli přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího - Krakovská 22, 110 00 Praha 1. Při zaslání zboží na adresu provozovny prodávajícího by mělo být reklamované zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE E-shop" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo). Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Uplatnit reklamaci lze na vady materiálu, vady vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým technologickým zpracováním. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.

Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném užití výrobku, špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

 

V. Způsoby vyřízení reklamace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou výrobku nebo poskytnutím přiměřené slevy na zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu na zboží, výměnu součásti zboží, dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Výměnu věco nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně od přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Přihlásit

E-mail:
Heslo:
Nová registrace
Zapomenuté heslo

Košík

Košík je prázdný
Celkem0,00 Kč

Vyhledat